Prejsť na hlavný obsah

Ó, Bože, zbav mě své své vole a přived’ mě k tomu, abych se cele odevzdal Tvé vůli. Vezmi si mou vůli. Prosím ve jménu Ježíše.“

 „prosil jsem Boha o něco v souladu s jeho vůlí a vím, že mě vyslyšel a že mám to, oč jsem prosil (1J 5,14.15). Ano, je to tak, moje vůle je pryč.“

Ó, Bože, pokřti mě právě teď Duchem svatým. Prosím ve jménu Ježíše.“ A stalo se tak okamžitě, jakmile odevzdal Pánu svou vůli.

PŘÍKLAD – MODLITBA S DOVOLÁVÁNÍM SE ZASLÍBENÍ O KAŽDODENNÍ NOVÉ NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝM

Modlitba: Otče v nebesích, přicházím k Tobě ve jménu Ježíše, našeho Spasitele. Ty říkáš: Dej mi… srdce své… (Př 23,26) To chci teď udělat tím, že se Ti dnes znovu odevzdám (zasvětím), a to se vším, čím jsem a co mám. 47 Děkuji ti, že jsi tuto modlitbu už podle své vůle vyslyšel, protože Tvé Slovo říká, že pokud se modlíme v souladu s Tvou vůlí, potom víme, že to, za co jsme se modlili, už máme (1J 5,15 PBK, B21, ČEP, Žilka, ČEP pouze v odkazu g). A kromě toho říkáš, že nikoho, kdo k Tobě přijde, nevyženeš ven (J 6,37).

Ježíš řekl: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“ (L 11,13)

Dále říkáš, že dáš Ducha svatého těm, kdo v Tebe věří (J 7,38.39), kdo Tě poslouchají (Sk 5,32), kdo se jím nechávají neustále znovu naplňovat (Ef 5,18)a kdo chodí v Duchu (Ga 5,16). To je i moje přání. Prosím, splň to všechno ve mně. Z toho důvodu Té ze srdce prosím, Otče, abys mi nyní pro dnešní den daroval Ducha svatého. Protože je tato prosba v souladu s Tvou vůlí, děkuji Ti, že jsi mi nyní dal dar Ducha svatého (1J 5,15). Přijmi můj dík za to, že jsem současně přijal Tvou Boží lásku, neboť Tvé slovo říká: „… Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,5; Ef 3,17) A tak chci říct spolu s žalmistou: „Z vnitřnosti srdce miluji tě, Hospodine, sílo má.“ (Ž 18,2) Děkuji, že proto mohu Tvou láskou milovat i své bližní.

Děkuji Ti, že skrze Ducha svatého ve mně byla zlomena moc hříchu. (Ř 8,13; Ga 5,16nn) Prosím, zachraň mě a ochraňuj mě dnes před hříchem, před světem, obdař mě úplnou ochranou před padlými anděly, chraň mě před pokušeními, vytrhni mě z nich, když to bude nutné, a zachraň mé před mou starou zkaženou povahou.

A dej, prosím, abych jak slovy, tak i způsobem života byl Tvým svědkem (Sk 1,8). Tobě buď chvála a dík za vyslyšení mé modlitby. Amen

Modlitba: Otče v nebesích, prosím, dej nám pokoru (Mi 6,8). Dej nám do srdce velkou touhu modlit se a hledat Tvou tvář. Učiň nás ochotnými a pomoz nám odvrátit se od našich zlých cest. Splň v nás, prosím, podmínky a dej nám prožít své vyslyšení jako výsledek Tvého zaslíbení. Odpusť nám naše hříchy a uzdrav nás z naší vlažnosti nebo nevěrnosti. Pomoz nám, prosím, abychom každé ráno složili plnou důvěru v Ježíše a ve víře obdrželi Ducha svatého. AMEN.