Prejsť na hlavný obsah

Ježíšova mysl byla naplněna čistými, svatými a spravedlivý mi myšlenkami. Poprosme jej, aby v nás přebýval skrze naplnění svým Duchem, a věřme, že to udělá, že zjeví svou lásku – totiž že naplní naši mysl svými čistými, svatými a spravedlivými myšlen kami. Je to otázkou víry, nepochybovat o tom, že Ježíš v nás oprav du chce zjevit svůj život. Tuto skutečnost pochopil i apoštol Pavel a vyjádřil ji v Ga 2,20 a v Ef 3,16.17.

Pevně věř a Ježíš ti pomůže. Pros jej o to, aby v tobě probouzel uprostřed pokušení své povahové rysy, a sice ty zcela konkrétní, jež se vztahují k dané situaci. A nezapomeň na každodenní naplnění Duchem svatým (J 14,16-18; 1J 3,24). Pak v sobě pocítíš Ježíšovu laskavost a čistotu.

Pokud v tobě žije Ježíš, máš také jeho smyšlení: „Vždyť nikdo z nich nestojí ve svém poznání nad Bohem. Naše myšlenky pak vycházejí ze stejného zdroje jako myšlenky Kristovy” (1K 2,16). Projeví se v tobě jeho láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání – to vše jsou projevy ovoce Ducha (Ga 5,22.23)

Jestliže v našem srdci bydlí Ježíš skrze naplnění Duchem svatým, pak milujeme i nenávidíme stejné věci jako On. Pak máme jeho čisté uvažování, jeho odpouštějící postoj – a tento výčet je nekonečný. Všechny jeho ctnosti patří i nám, pokud v nás Ježíš přebývá.

Jak může křesťan toto poznání vnést do svého každodenního života? Zcela jednoduše. Jakmile si uvědomíš pokušení k hříchu, drž se následujících pěti kroků:

1. Rozhodni se své myšlenky okamžitě odvést od pokušení: ,,Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu” (Fp 4,8).

2. Uvěř tomu, že tvá náklonnost k hříchu, která tě předtím ovládala, už nemá žádnou moc.

3. Uvěř tomu, že Ježíš žije v tobě, a popros jej, aby v tobě jasně vyjádřil svůj postoj k tomuto pokušení.

4. Uvěř, že se Ježíš i při této příležitosti zjeví, uklidni se v této víře a nebojuj s pokušením. Když s ním bojujeme, koncentrujeme se na něj a chceme mu ve vlastní síle odolat, místo abychom se dívali na Ježíše a přenechali mu vítězství: „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu” (Žd 12,1.2).

5. Děkuj mu za osvobození, které ti právě daroval.

Pane, pomoz nám, abychom nikdy nepochybovali o Tvé moci, která nás může uchránit před hříchem. Dej, ať nezpochybňujeme Tvoji moc a sílu, která chce nám osobně i církvi darovat probuzení a podporovat evangelizační postoj v našem sboru. Posiluj naši víru v to, že díky Duchu svatému v nás žije největší moc tohoto vesmíru.