Prejsť na hlavný obsah

Bůh má zájem vás vést při vašem rozhodování. Má pro vás svůj plán a vy zjistíte, že největší štěstí zažijete, když budete tento plán naplňovat. Jeli Jeho vůlí, abyste šli do Ninive, nenajdete štěstí v tom, když zamíříte do Taršíše (viz příběh Jonáše). Bůh ví, co je nejlepší pro vás i co přinese největší požehnání druhým – a je ochoten dát svou vůli poznat těm, kteří jsou ochotni naslouchat.

V Žalmu 32,8 je slib: „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ Jan 10,3-5 říká: „Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“

David se modlil: „Po cestě věčnosti mě veď.“ (Žalm 139,24) Přísloví 3,5.6 říká: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ Pavel nám říká (Římanům 12,2): „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ A Jeremiáš 10,23 říká: „Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde.“

Mohli bychom vyjmenovat mnohá další místa v Bibli, která by podporovala naše tvrzení. Bůh nás chce vést, chce se nám ukázat. Nepřeje si, abychom spoléhali na své chabé moudrosti, abychom klopýtali v temnotách bez toho, že bychom věděli, zda jsme se rozhodli správně či nikoliv. Má vůli a tuto vůli nám chce vyjevit.

 

Keď od Boha žiadame požehnanie, Biblia nás upozorňuje:

Avšak nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. (List Jakubov 1,6.7)

Zanechať odpoveď